Osiągnięcia

Kancelaria AdwokackaBarbara Tumidalska-Człapa – właścicielka Kancelarii, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek prawo. Magister prawa, aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu, zakończona egzaminem i uzyskaniem tytułu Primus Inter Pares aplikacji radcowskiej. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu z prawem do wykonywania zawodu radcy prawnego. Od grudnia 2010 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu z prawem do wykonywania zawodu adwokata. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie projektami współfinansowanymi unijnymi funduszami strukturalnymi uzyskując tytuł konsultanta funduszy strukturalnych; oraz studium prawa europejskiego dla radców prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, były Wykładowca w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Doradca, konsultant i wykonawca wielu audytów prawnych na rzecz przedsiębiorstw państwowych, w tym również w zakresie prowadzonych procesów: likwidacyjnych, zarządów komisarycznych, administrowania majątkami przedsiębiorstw po umorzonych procesach upadłości. Uczestniczyła w pracach nad opracowaniem zapisu końcowego „kontraktu dla gmin górniczych regionu wałbrzyskiego”. Bezpośredni wykonawca prac z zakresu obrotu nieruchomościami, analiz prawnych, organizowania przetargów na zbywanie środków trwałych, raportów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub leasingu. Sporządzanie raportów prawnych nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży lub leasingu.

Współautor książek:

  • „Zarys prawa gospodarczego”, autor rozdziałów z zakresu: umów o gospodarcze korzystanie z rzeczy cudzej – umowy nazwane i nienazwane, prawo wekslowe i czekowe, przedsiębiorstwa państwowe, osoba fizyczna jako przedsiębiorca, fundacje, stowarzyszenia
  • „Zarys prawa cywilnego” – autor rozdziałów: zobowiązania część szczegółowa, katalog umów nazwanych wg kodeksu cywilnego, omówienie wybranych umów cywilnoprawnych
  • „Socjologia prawa i przestępczości” pod redakcją Stana Wiktora, autor rozdziałów n/t przedsiębiorcy i umów cywilnoprawnych