Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Chciałabym zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragnę poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Barbary Tumidalskiej – Człapy z/s w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 13/5; 58-300 Wałbrzych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej);
 2. formułowanie pism procesowych i nieprocesowych, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. archiwizacja;
 5. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Kancelarię działaniami realizowanymi w imieniu Kancelarii
 2. podmiotom współpracującym z kancelaria oraz kontrahentom;
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. kancelariom prawnym, którym Kancelaria zleciła prowadzenie postępowania (substytucje procesowe);
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) wyłącznie na potrzeby prowadzenia powierzonej sprawy w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba wynikająca z realizacji umowy.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Kancelarię do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informuję, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kancelaria nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dotyczących indywidualnej osoby.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragnę potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji dotyczących usługi świadczonej pomocy prawnej przez Kancelarię na Państwa rzecz na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo dokonywać żadnych dodatkowych czynności.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, proszę o wysłanie maila na adres btumidalska@tumidalska.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód„.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę btumidalska@tumidalska.pl
Jako świadcząca na Państwa rzecz usługi chciałabym przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Kancelaria Adwokacka adw. Barbara Tumidalska-Człapa z/s Wałbrzychu, ul. Słowackiego 13/5; 58-300 Wałbrzych.

To, w jakich celach przetwarzamy Pani dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Panią /Panem i kwestie te opisuję w Polityce Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Kancelarii Adwokackiej adw. Barbary Tumidalskiej-Człapy.

W szczególności, informuję tam o: podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych, okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych. Także o Pani/Pana prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji. Wskazuję również dane organu nadzorczego, do którego może Pani złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pani dane w sposób niezgodny z przepisami prawa. W Polityce Ochrony znajdują się również pozostałe dane identyfikujące Kancelarię jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazuję, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jestem dostępna pod mailem: btumidalska@tumidalska.pl lub/i adresem: Kancelaria Adwokacka adw. Barbara Tumidalska-Człapa, ul. Słowackiego 13/5; 58-300 Wałbrzych.

Jednocześnie zapewniam, że:

 1. Kancelaria nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 2. nie sprzedaje Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 3. przetwarza Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbając o ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki wykonywania zawodu.

adw. Barbara Tumidalska-Człapa

Wałbrzych, 2018-05-28